Regulamin Portalu

REGULAMIN PORTALU FIGLOKLUBY.PL

 

Wstęp

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2011 r. i określa zasady funkcjonowania Portalu Figlokluby.pl, prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących Portal i nim zarządzających. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

§ 1

Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Administrator -  Podmiot, który na zlecenie właściciela Portalu (Usługodawcy) zarządza jego prawidłowym działaniem.

2.       Ban - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

3.       Forum – miejsce dyskusji na tematy związane z portalem i ofertą Figloklubów. Możliwość wglądu dla wszystkich użytkowników, zaś pisania tylko dla zarejestrowanych.

4.       Komentarz - Pisemne wyrażenie opinii na temat np. artykułu, wystawione przez Użytkownika Serwisu.

5.       Moderator – osoba dbająca o porządek i wysoką jakość na Forum.

6.       Nazwa Użytkownika - Indywidualna i niepowtarzalna nazwa, jaka została wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu.

7.       Poczta Wewnętrzna – poczta służąca do wewnętrznej komunikacji pomiędzy Użytkownikami Portalu

8.       Profil Użytkownika - Miejsce, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy, związane z zarejestrowaniem w Portalu. Dane te są udostępniane innym Użytkownikom i gościom Portalu. Mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę i Partnera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9.       Portal - Portal internetowy Figlokluby.pl, będący własnością Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.figlokluby.pl

10.     Post - Jest to każdy wpis dodany przez Użytkownika Portalu na Forum.

11.     Regulamin - Dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, Usługodawcy i Administratora Portalu.

13.     Spam - niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne.

14.     Usługi - Wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w oparciu o niniejszy Regulamin.

15.     Usługodawca  - Właściciel Portalu Figlokluby.pl, świadczący Usługę udostępniania zasobów Portalu na rzecz jego Użytkowników.

16.     Użytkownik - Osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu Figlokluby.pl

 

§ 2

Informacje ogólne

 

1.       Właścicielem Portalu Figlokluby.pl jest Rainbow Tours SA z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000178650; numer identyfikacji podatkowej NIP: 725-18-68-136.

2.       Administratorem Serwisu i danych jest Umbrella Marketing Group Grzegorz Osóbka, ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa, wpis w Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nr 193242, prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy; REGON 015827140; NIP 5241297659.

3.       Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać do Administratora za pośrednictwem poczty internetowej na adres:  kontakt@figlokluby.pl

4.       Usługodawca oraz Administrator Portalu Figlokluby.pl zastrzegają sobie prawo do:

1.       tymczasowego wyłączania Portalu lub/i Forum

2.       korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Portalu

3.       całkowitego zamknięcia Portalu Figlokluby.pl lub Forum bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników

5.       Usługodawca informuje, że podczas odwiedzania strony, w systemie Użytkownika są umieszczane pliki cookies, co jest konieczne do prawidłowego działania niektórych funkcji Portalu. Użytkownik Portalu może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies.

6.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

 

§ 3

Rejestracja i Profil Użytkownika

 

1.       Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

2.       Użytkownikiem Portalu może być tylko osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Portalu, zakończoną skutecznym założeniem swojego Profilu. Formularz rejestracyjny stanowi integralną część Regulaminu.

3.       Profil Użytkownika zostaje utworzony w momencie skutecznej rejestracji na stronie www.figlokluby.pl/rejestracja.html

4.       Aby dokończyć procedurę rejestracji należy kliknąć na link przesłany na maila podanego podczas rejestracji. W ten sposób następuje potwierdzenie tożsamości użytkownika. Następnie należy już tylko zalogować się by móc w pełni korzystać z Portalu.

5.       Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane, zamieszczone w Profilu, poprzez ich modyfikację w swoim Profilu Użytkownika.

6.       Podczas rejestracji do Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do podania: Nazwy Użytkownika, która staje się w tym momencie loginem, hasła dostępowego, adresu e-mail oraz termin i miejsce wybranego wyjazdu w ofercie Figloklub.

7.       Użytkownik może umieścić w Profilu swój graficzny wizerunek (tzw. avatar), dodatkowe informacje tekstowe o sobie i o swojej rodzinie.

8.       Zakładając własny Profil, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administratora statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu (m.in. ilości dokonanych Komentarzy, wpisów na forum). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.

9.       Login Użytkownika pojawiać się będzie w przypadku dodania Komentarza lub Postu na Forum.

10.     Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są błędne lub fałszywe.

11.     Profil Użytkownika, który przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, nie wykazuje żadnej aktywności, może zostać usunięty bez uprzedniego powiadomienia.

12.     Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Profilu, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem. Po usunięciu Profilu nie ma możliwości jego przywrócenia.

13.     Użytkownik Portalu Figlokluby.pl zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

Zapisy o danych osobowych

 

1.       Dokonując rejestracji w Portalu internetowym Figlokluby.pl, Użytkownik wyraża zgodę na prezentację i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora Portalu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności  oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

2.       Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założeniem Profilu Użytkownika, rejestrujący się oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

3.       Użytkownik może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Administratora Portalu w celach reklamowych (wszelkie treści reklamowe akceptowane przez Usługodawcę), badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Portal Figlokluby.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).

4.       Usługodawca nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, których adresy umieszczone zostaną w Portalu.

 

§ 5

Ogólne zasady korzystania z Portalu

 

1.       Prawo do pisania Komentarzy i Postów oraz opinii i oceniania Figloklubów mają wszyscy zarejestrowani Użytkownicy.

2.       Komentować można materiały (np. zdjęcia, filmy), informacje zamieszczane przez innych Użytkowników Portalu. Ocenie podlegają zajęcia w Figloklubach.

3.       Forum i wszystkie jego funkcje dostępne są w formie czynnej  tylko dla Użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych.

4.       Dostęp do korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu (w tym oceniania i Forum) przysługuje tylko zarejestrowanym Użytkownikom Portalu Figlokluby.pl. Udostępnianie swojego profilu osobom trzecim jest niedopuszczalne.

5.       Ostrzeżenia można dostać za:

1.       wulgaryzmy;

2.       obrażanie innych Użytkowników lub osoby trzecie;

3.       groźby;

4.       naruszanie praw autorskich (tak właściciela Portalu, jak i innych użytkowników);

5.       nabijanie postów i powielanie wątków, jeśli użytkownik będzie to robił nagminnie;

6.       wpisy naruszające dobre obyczaje;

7.       wpisy rażąco naruszające normy współżycia społecznego.

6.       Użytkownicy naruszający punkty § 5 pkt 5 podpunkty 1-7 Regulaminu mogą być przez Administratora Portalu ostrzegani za pośrednictwem Poczty Wewnętrznej lub publicznie na Forum dyskusyjnym. W przypadku braku reakcji na ostrzeżenia mogą być oni banowani na czas określony lub w ostateczności usuwani z grona Użytkowników Portalu.

7.       Użytkownik, który zostanie 3 razy ostrzeżony przez Administratora w ciągu jednego miesiąca zostaje automatycznie zbanowany.

8.       Ostrzeżenie jest w mocy przez miesiąc kalendarzowy.

9.       Ban jest w mocy przez 7 dni kalendarzowych.

10.     Na czas zbanowania Użytkownik ma automatycznie zablokowaną możliwość pisania na Forum i dostęp do Poczty Wewnętrznej.

11.     O każdym ostrzeżeniu i/lub banie a także jego długości Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora w poniższy sposób:

1.       na Forum – w specjalnym wątku;

2.       przez PW – w przypadku otrzymania ostrzeżenia; droga mailową - w przypadku otrzymania banu.

20.     Każdy Użytkownik może oceniać Figlokluby w skali od 1 do 6 i zdjęcia w skali 1 do 5.

21.     Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela portalowi Figlokluby.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

22. Jeżeli Użytkownik zamieszcza na Portalu zdjęcia, które nie są jego autorstwa, zobowiązany jest do wskazania ich autora.

23.     Zabronione jest podawanie linków służących pobieraniu treści chronionych prawem autorskim, kierujących do stron komercyjnych oraz naruszających dobre obyczaje.

24.     Zabrania się wykorzystywania Portalu Figlokluby.pl do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

25.     Wszelkie treści (artykuły i zdjęcia) umieszczone na Portalu chronione są prawem autorskim i należą do Usługodawcy. Kopiowanie ich i publikowanie bez wcześniejszego uzyskania zgody Usługodawcy jest zabronione.

26.     Wszelkie znaki towarowe, logo lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Portalu stanowią chronione znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.

27.     W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego Profil zostanie zablokowany na stałe lub tymczasowo.

28.     Usługodawca i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za:

1.    skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu przez jego Użytkowników,

2.    treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników (Komentarze, Posty, zdjęcia itp.),

3.    szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika do Portalu przez osoby trzecie.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

1.      Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści nowego Regulaminu.

2.      Zmiany mogą następować w wyniku postulatów użytkowników, w wyniku efektów badań sondażowych oraz w związku z ważnym interesem Usługodawcy.

3.      W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji. Będzie skutkować to wygaśnięciem umowy między Portalem Figlokluby.pl a Użytkownikiem i usunięciem Profilu Użytkownika.